Aanbod en Doelgroepen

Kinderen en Jongeren


Er zijn gebeurtenissen die het leven van een kind behoorlijk op zijn kop kunnen zetten, denk maar aan een echtscheiding, overlijden, gepest worden op school… Daarnaast zijn er ook minder grijpbare redenen waardoor een kind uit balans kan geraken en zich niet goed kan voelen. Sommige van die problemen lossen zich vanzelf op, bij andere kan het zinvol zijn om professionele hulp te zoeken.

Mogelijke problemen waarvoor ondersteuning of psychotherapie zinvol kan zijn:


 • emotionele moeilijkheden (laag zelfbeeld, onzekerheid, depressieve klachten, angst…)
 • problemen op school (faalangst, pestgedrag, moeilijk sociaal contact…)
 • onverklaarbare buikpijn, hoofdpijn…
 • gedragsproblemen (boosheid, agressie, teruggetrokken gedrag, …)
 • rouw of ervaringen met verlies
 • problemen n.a.v. pubertijd
 • trauma (seksueel misbruik, mishandeling, ongeluk, inbraak, brand…)
 • moeilijkheden n.a.v. echtscheiding, nieuw samengesteld gezin
 • slaap-, eetproblemen


Daarnaast kan het ook zijn dat ouders ondersteuning, advies, begeleiding zoeken bij:


 • bezorgdheden over de ontwikkeling van het kind
 • problemen in verband met bepaalde aspecten van de opvoeding
 • ruimere gezinsproblemen (ziekte van 1 van de gezinsleden, ruzies tussen broers/zussen…)
 • relatie met het kind die onder druk staatKinderpsychotherapie


Kinderpsychotherapie richt zich naar kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar. Naast het kind in al zijn aspecten wordt ook de omgeving in meer of mindere mate betrokken (gezin, familie, school) Het doel is om de psychische klachten, moeilijkheden of zorgen die er zijn weg te nemen waardoor verdere ontwikkeling en groei mogelijk is. Hiervoor kunnen verschillende behandelvormen gebruikt worden:


Speltherapie is een vorm van therapie die wordt gebruikt voor kinderen van ± 5 tot ± 10 jaar. Voor kinderen is het niet makkelijk om over hun problemen te praten. Vaak beschikken ze nog niet over voldoende woordenschat om op een goede manier uiting te geven aan wat hen bezighoudt. Het is vooral via spel dat een kind zich toont, in spel laat het zien wat het ervaart. In de spelkamer zal de therapeut zich zoveel mogelijk afstemmen op het kind, waardoor het kind zich veilig voelt en kan tonen waar hij of zij zich zorgen over maakt. Aan de hand van het spel wordt het vervolgens ook mogelijk om bepaalde ervaringen een plaats te geven, dingen te verwerken, te experimenteren met nieuw gedrag etc...


Gesprekstherapie is meer geschikt voor oudere kinderen en adolescenten. Aan de hand van gesprekken probeert de therapeut samen met de jongere te achterhalen wat er moeilijk loopt, waar dit mee te maken heeft en hoe verandering mogelijk is. De therapeut helpt het kind hierbij om meer inzicht te krijgen in de problemen die zich voordoen en helpt om oplossingen te vinden waar het zelf mee verder kan. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van creatieve technieken (verhalen, muziek, tekenen…), ontspanningsoefeningen, rollenspel… 


De therapeut zal samen met het kind/de jongere en de ouders uitzoeken welke therapievorm het beste aansluit bij de hulpvraag en de eigenheid van het kind/gezin. Het doel is om op dergelijke manier hulpverlening op maat aan te bieden.


Ouderbegeleiding


Bij elk kind horen ouders, beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omwille hiervan zullen ouders steeds betrokken worden in de begeleiding.

Ouderbegeleiding bestaat uit een reeks gesprekken waarbij aandacht wordt geschonken aan de vragen, opvattingen en vaardigheden van ouders. Er wordt stil gestaan bij de moeilijkheden die zich voordoen, hoe deze mogelijk ontstaan zijn en wat er nodig is om tot verandering te komen. Ook de manier waarop het ouderschap beleefd wordt komt daarbij aan bod. Het doel is om de positie van de ouder te versterken in functie van de groei en ontwikkeling van het kind.


Gezinstherapie


Kenmerkend voor gezinstherapie is dat alle gezinsleden samen in therapie zijn. Er wordt stil gestaan bij de zorgen die er zijn in het gezin en samen met de therapeut zal bekeken worden hoe hier anders mee kan omgegaan worden. De nadruk ligt daarbij op de onderlinge relaties en interactiepatronen tussen de gezinsleden. De gezinstherapeut zal rekening houden met alle leden van het gezin om hun onderlinge wisselwerking te begrijpen en communicatie op gang te brengen. Het doel is dat iedereen zich meer bewust wordt van de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan en hoe dit een invloed heeft op het gezinsleven en de moeilijkheden die er zijn. Er wordt met elk gezinslid bekeken waar verbetering mogelijk is. Dit alles gebeurt aan de hand van gesprekken, al dan niet in combinatie met creatieve technieken (spel, tekenen, klei, verhalen…)


Werkwijze


Na het maken van een afspraak wordt er gestart met een intakegesprek waarin een eerste kennismaking centraal staat. Ouders kunnen kiezen (al dan niet in overleg met de therapeut) of hun kind hierbij aanwezig is zijn of niet. Tijdens dit gesprek wordt stil gestaan bij de reden van aanmelding en de hulpvraag.


Na het intakegesprek volgt er een verkennende fase die 5 tot 10 sessies in beslag neemt. Afhankelijk van de problematiek, de hulpvraag, de leeftijd van het kind en de gezinscontext zal deze fase bestaan uit individuele contacten met het kind (spel, gesprek), gesprekken met de ouders of gezamenlijke gesprekken met kind en ouders. In deze fase kan er, indien zinvol, ook gebruik gemaakt worden van psychodiagnostiek om een volledig beeld te krijgen van het kind/gezin. Met toestemming van alle betrokkenen wordt er tevens contact opgenomen met de school, overige hulpverlening of andere belangrijke anderen. Indien gewenst (en steeds in overleg) kunnen er ook observaties plaatsvinden op school of thuis.


Op basis van de verkennende fase zal de verdere hulpverlening vorm krijgen. Samen met de ouders, het kind of de jongere wordt afgesproken welke therapievorm het meest geschikt is om de beoogde doelstellingen te halen. De frequentie en duur wordt daarbij afgestemd op de noden en mogelijkheden van het kind en het gezin. Een begeleiding kan daarbij variëren van 5 tot 15 sessies, maar kan ook langer in beslag nemen.


Volwassenen


Als je worstelt met bepaalde psychische problemen die je niet meer zelf of met behulp van anderen kan oplossen, of het lijkt het alsof je vast zit in een bepaalde manier van denken, voelen of reageren, dan kan psychotherapie een oplossing bieden.


Psychotherapie 


Psychotherapie is een behandelmethode die wordt gebruikt bij psychische klachten en problemen. Therapie bestaat uit een reeks van gesprekken met een psychotherapeut. Het spreken over zorgen en klachten helpt om inzicht te krijgen in de problemen, waardoor het beter lukt om deze anders aan te pakken. In psychotherapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen of pasklare oplossingen aangeboden. Therapie helpt wel om eigen oplossingen te vinden. Het biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren naar het leven te kijken en een andere manier te vinden om met moeilijkheden om te gaan. Ook het beter hanteren en verwerken van pijnlijke ervaringen en emoties kan daarbij aan bod komen.


De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: relatiemoeilijkheden, burn-out, depressie, rouw, angsten, moeilijk kunnen verwerken van ervaringen uit het verleden, existentiële problemen, vermoeidheid, sociale angsten, moeilijkheden met slapen of eten,  identiteitsproblemen...


Psychotherapie heeft tot doel psychische klachten te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Vaak, maar niet altijd, lukt dat. Het is op voorhand moeilijk te voorspellen wat het resultaat van therapie zal zijn omdat dit van verschillende factoren afhangt. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat iemand de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn. Het zorgt er wel voor dat problemen beter hanteerbaar worden. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut.


Het is niet precies te zeggen hoe lang psychotherapie zal duren. Dit verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van de problemen en het doel van de therapie.


Partnerrelatietherapie


In elke relatie komen wel eens spanningen en problemen voor. Dat hoort bij een gezonde relatie en is geen reden tot grote bezorgdheid. Soms is het echter niet evident om uit een moeilijke periode te geraken. Als de problemen ernstig zijn of lang duren, kunnen ze de draagkracht van de partners te boven gaan. Hierdoor kunnen klachten ontstaan zoals angst of depressie of gaat de twijfel groeien of de relatie nog zin heeft. Wanneer het vertrouwen weg is of de ruzies zich opstapelen, kan het zinvol zijn om professionele hulp te zoeken.


Kenmerkend voor relatietherapie is dat beide partners samen in therapie zijn. Met behulp van de therapeut wordt het mogelijk om een dialoog aan te gaan. Daarbij wordt niet gekeken naar wie ‘de schuldige’ is of wie ‘gelijk’ heeft. Er wordt vooral stil gestaan bij de onderlinge communicatie en interactiepatronen. Samen wordt gezocht naar hoe verbetering van de relatie mogelijk is. Wanneer een breuk onvermijdelijk is, kan tijdens de therapie tevens gekeken worden naar hoe deze op een zo zorgvuldig mogelijke manier kan verlopen. Sommige koppels gaan ook preventief in therapie, dit bijvoorbeeld om problemen te vermijden of om een relatie te verdiepen.


Gezinstherapie


Kenmerkend voor gezinstherapie is dat alle gezinsleden samen in therapie zijn. Er wordt stil gestaan bij de zorgen die die er zijn in het gezin en samen met de therapeut zal bekeken worden hoe de gezinsleden hier anders mee om kunnen gaan. De nadruk ligt daarbij op de onderlinge relaties en interactiepatronen. De gezinstherapeut zal rekening houden met alle leden van het gezin om hun onderlinge wisselwerking te begrijpen en communicatie op gang te brengen. Het doel is dat iedereen zich meer bewust wordt van de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan en hoe dit de moeilijkheden in stand houdt. Er wordt met elk gezinslid bekeken waar verbetering mogelijk is.

Dit alles gebeurt aan de hand van gesprekken, al dan niet in combinatie met creatieve technieken (spel, tekenen, klei, verhalen…)


Werkwijze


Na het maken van een afspraak wordt er gestart met een vrijblijvend, verkennend gesprek waarin een eerste kennismaking centraal staat. Tijdens dit gesprek wordt stil gestaan bij wat er aan de hand is, welke hulpvraag er is en welke verwachtingen er zijn. Aan het einde van dit gesprek kan de cliënt kiezen of hij of zij graag een volgende afspraak maakt.

De volgende 2 a 3 gesprekken zullen grotendeels in het teken staan van een verdere kennismaking, waarbij de therapeut de kans krijgt om een beter zicht te krijgen op de cliënt en diens vraag. Samen wordt bekeken welke hulpverlening de client wenst en er worden afspraken gemaakt over het verdere therapie-traject

Doorgaans is er een wekelijks engagement nodig van enkele maanden om tot verandering te komen. In overleg met de therapeut wordt de duur en frequentie van de sessies afgestemd op de noden en mogelijkheden van de client. Het verdere therapieproces zal daarbij op regelmatige basis geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden.


Hulpverleners


Voor therapeuten in opleiding of hulpverleners is supervisie mogelijk. Supervisie is een leermethode die gericht is op de verdere professionele ontwikkeling van de supervisant. Volgende doelen kunnen daarbij aan bod komen:


 •     de ontwikkeling van een therapeutische grondhouding en therapeutische
 •     vaardigheden
 •     het verder verwerven van kennis en inzicht
 •     de persoonlijke ontwikkeling van de therapeut in opleiding
 •     ...


Dit kan aan de hand van casussen of praktijkvragen, het uitgangspunt is steeds de werkervaring van de supervisant.

Supervisie is zowel mogelijk in groep (3 tot 5 studenten) als individueel.